Logo
Kreisliga Donau/Ilm: Saison 2004/2005
Verein Pl. VfR Neuburg/Donau SV Karlshuld FC Arnsberg SV Denkendorf SV Karlskron FC Mindelstetten FSV Pfaffenhofen SpVgg Wolfsbuch-Zell HSV Rottenegg TSV Mailing TSV Baar-Ebenhausen TSV Pförring SV Manching SV Fahlenbach
  Pl 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
VfR Neuburg/Donau 1   0:0 2:0 1:1 1:1 2:3 5:1 3:1 1:1 3:4 3:2 1:0 4:2 2:1
SV Karlshuld 2 1:3   2:2 1:3 2:1 2:0 2:0 1:0 1:1 3:0 2:4 5:1 2:1 4:1
FC Arnsberg 3 3:3 2:2   3:2 2:1 2:2 3:1 1:2 1:0 4:0 2:1 4:0 2:2 5:1
SV Denkendorf 4 2:3 4:2 1:4   0:3 0:0 4:2 2:0 1:1 6:0 3:0 1:1 8:0 5:1
SV Karlskron 5 4:4 2:4 1:0 3:3   1:1 1:2 0:0 2:3 1:0 0:0 2:2 6:1 3:2
FC Mindelstetten 6 1:1 2:3 1:1 4:0 3:3   2:3 0:1 3:0 3:1 4:2 2:0 0:1 4:1
FSV Pfaffenhofen 7 0:1 2:2 4:1 1:2 1:4 2:0   3:1 1:2 2:2 3:2 2:4 0:1 5:0
SpVgg Wolfsbuch-Zell 8 2:3 1:1 1:0 0:0 1:0 2:3 2:5   1:1 3:0 2:2 2:0 0:1 0:3
HSV Rottenegg 9 2:1 2:1 3:5 0:4 0:6 0:3 0:1 0:0   2:1 1:1 4:0 3:2 3:1
TSV Mailing 10 2:2 1:4 1:3 1:2 4:2 3:1 3:1 4:3 5:1   2:3 1:4 6:1 4:0
TSV Baar-Ebenhausen 11 0:4 1:2 0:3 3:2 0:2 2:1 4:1 1:2 3:1 5:2   4:5 2:0 0:1
TSV Pförring 12 2:6 1:1 3:2 0:0 1:4 2:2 0:4 3:2 2:4 4:2 0:0   1:3 0:1
SV Manching 13 0:2 1:6 1:2 2:3 0:4 1:2 4:0 2:3 2:1 1:2 0:2 2:2   2:1
SV Fahlenbach 14 2:4 0:2 0:1 0:5 2:3 3:1 1:7 1:2 3:2 0:2 5:1 1:3 0:1