Logo
Kreisliga Donau/Ilm: Saison 1973/1974
Verein Pl. VfB Eichstätt TSV Gaimersheim TSV Großmehring SV Karlshuld TSV Reichertshofen SV Denkendorf FC Hitzhofen-Oberzell SV Fahlenbach FC Mainburg TSV Wolnzach SV Stammham FT Ingolstadt-Ringsee ESV 1897 Ingolstadt SV Eitensheim SV Manching
  Pl 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
VfB Eichstätt 1   3:3 1:3 0:0 4:2 X:0 3:2 4:1 7:3 1:3 0:3 5:1 4:2 1:1 3:0
TSV Gaimersheim 2 0:1   1:2 1:1 3:3 3:1 0:1 1:1 6:2 7:0 2:0 1:0 2:0 0:0 5:1
TSV Großmehring 3 0:2 0:1   2:0 0:1 0:1 6:3 3:0 3:1 2:0 2:0 1:1 0:1 1:0 2:1
SV Karlshuld 4 1:3 2:1 1:1   3:4 3:1 2:0 0:1 0:0 1:1 1:0 1:0 2:1 1:0 3:2
TSV Reichertshofen 5 1:2 0:2 2:0 1:1   2:0 4:1 0:3 1:1 3:0 2:6 2:2 1:1 1:0 1:0
SV Denkendorf 6 2:1 2:2 1:1 3:1 1:1   0:2 1:2 6:1 2:1 0:0 4:2 5:3 3:1 3:0
FC Hitzhofen-Oberzell 7 0:1 0:6 0:2 3:2 1:1 4:2   4:0 2:4 4:3 2:2 0:0 3:1 7:1 4:5
SV Fahlenbach 8 1:2 0:0 2:2 4:2 1:1 1:0 3:4   2:3 1:1 1:3 2:1 3:3 1:2 2:1
FC Mainburg 9 1:1 0:2 3:1 2:3 2:0 4:3 3:0 3:2   3:0 5:1 1:2 6:2 2:1 0:3
TSV Wolnzach 10 3:3 1:1 1:2 2:4 0:3 1:2 3:6 1:0 2:1   2:1 3:2 2:1 2:2 0:0
SV Stammham 11 0:4 0:1 3:0 1:1 2:2 1:3 2:0 2:0 1:1 1:4   0:1 1:1 1:2 5:3
FT Ingolstadt-Ringsee 12 1:2 2:1 1:0 2:1 0:1 0:1 0:3 1:1 3:1 1:2 0:2   1:1 3:1 2:0
ESV 1897 Ingolstadt 13 0:1 0:0 0:2 1:2 3:1 1:2 3:1 1:2 4:1 2:2 4:1 1:1   1:3 2:2
SV Eitensheim 14 1:2 1:2 0:2 0:2 0:1 3:2 0:1 1:2 2:1 0:2 2:4 0:0 1:1   3:4
SV Manching 15 1:6 0:1 1:1 1:5 0:1 0:2 3:1 1:5 1:1 1:0 1:0 1:1 1:3 0:2