Logo
Kreisliga Donau/Ilm: Saison 1997/1998
Verein Pl. Türkischer SV Ingolstadt SV Karlskron SV Karlshuld FC Arnsberg SV Manching TSV Reichertshofen SV Eitensheim TSV Etting TSV Manching MTV Pfaffenhofen SV Fahlenbach TV 1861 Ingolstadt SV Geroldshausen TSV Rohrbach
  Pl 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Türkischer SV Ingolstadt 1   6:3 1:0 1:2 1:0 2:1 0:0 2:0 6:1 1:1 6:0 3:2 4:2 3:1
SV Karlskron 2 2:0   3:1 2:2 5:1 0:1 2:3 3:1 6:2 6:1 3:0 4:2 2:0 8:0
SV Karlshuld 3 0:1 3:1   2:2 1:1 3:2 1:4 3:1 7:3 4:0 2:1 1:1 4:0 2:0
FC Arnsberg 4 3:3 1:3 2:4   0:3 3:2 1:0 7:0 4:0 1:1 1:3 3:1 3:1 3:0
SV Manching 5 1:2 2:1 0:0 6:2   0:1 4:2 2:5 1:3 2:1 4:4 1:1 3:0 3:0
TSV Reichertshofen 6 2:5 2:3 0:2 6:1 3:1   8:0 3:2 0:3 3:2 7:0 0:1 1:0 0:0
SV Eitensheim 7 1:6 0:1 1:1 5:1 1:4 4:2   0:2 4:2 1:1 2:1 4:1 1:0 1:1
TSV Etting 8 0:3 5:0 1:2 1:1 1:3 4:2 1:2   1:2 2:2 5:4 0:X 2:0 2:1
TSV Manching 9 1:3 1:0 0:X 2:5 1:1 1:0 0:0 1:2   1:2 1:0 6:3 2:1 2:2
MTV Pfaffenhofen 10 4:2 4:1 0:3 1:3 1:2 2:1 2:0 1:5 0:2   1:2 1:1 2:3 1:0
SV Fahlenbach 11 1:6 0:1 1:1 2:1 3:2 2:5 3:0 5:0 4:1 2:2   0:4 1:5 5:2
TV 1861 Ingolstadt 12 1:2 0:3 1:1 0:3 1:3 1:3 0:0 1:4 5:2 0:1 3:3   0:2 0:3
SV Geroldshausen 13 1:4 1:3 2:2 0:0 2:0 1:3 2:1 3:1 0:3 1:2 0:0 0:2   2:2
TSV Rohrbach 14 0:4 1:3 1:4 0:5 1:4 0:2 1:2 2:3 3:2 1:1 2:2 0:3 1:1